Pies do adopcji

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności w gminach

Każda gmina w Polsce na mocy art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ma obowiązek zapewnienia właściwej opieki i ochrony zwierzętom bezdomnym.

Jedną z form działania przez gminy jest Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przyjmowany w drodze uchwały rady gminy. Obligatoryjnie powinien obejmować zagadnienia:

  • zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
  • opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
  • odławianie bezdomnych zwierząt,
  • zapewnienie sterylizacji lub kastracji dla zwierząt w schronisku,
  • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
  • usypianie ślepych miotów,
  • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
  • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Program musi zawierać także wskazanie wysokości środków finansowych i ich wydatkowanie.

Zwrot kosztów za sterylizacje lub/i kastrację zwierzęcia dla mieszkańców Gminy Pionki

Mieszkańcy Gminy Pionki posiadający psy i koty mają zapewnione dofinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji w wysokości 50% kosztów zabiegów w ilości nie większej niż 1 sztuka/rok.

Istnieje także możliwość pokrycia 100% kosztów uśpienia ślepych miotów psów lub kotów na wniosek właściciela, nie częściej niż raz na dwa lata.

Właściciel chcąc poddać posiadane zwierzę dofinansowanemu zabiegowi składa stosowną deklarację wraz kserokopią aktualnego zaświadczenia o wykonaniu szczepienia przeciwko wściekliźnie do Urzędu Gminy Pionki, pokój nr 20, telefon 48 612 15 14 lub 48 384 84 00.

Należy pamiętać, aby zabieg przeprowadzał weterynarz, z którym gmina podpisała umowę w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności w gminach.

Post Author: Zwierzęta do Adopcji